Lovande för spannmålsodlingen 2011

Lönar det sig att så i vår?

Om det lönar sig att odla beror till stor del på avkastning, pris på produkten och gödselmedelspriserna.

I kalkylen för Foderkorn, "Götalands norra slättbygder” kan man lätt testa under vilka förutsättningar man bör odla korn, alternativt avstå från att så eller hitta en annan gröda.

De priser som finns i kalkylen är de som gällde under hösten 2010. Man bör justera priserna för åtminstone de största intäkts- och kostnadsposterna. 17 januari 2011 var Lantmännens terminspris för juli - oktober 2011 för foderkorn 1.39 kr/kg och kvävepriset för N27-4 är 10,63 kr/kg.

Täckningsbidrag 2 (TB2) visar nettot efter att rörliga särkostnader är betalda. Observera att kostnader för arbete eller underhåll av fältmaskiner inte är inkluderat i TB2.

TB2 blir då 2310 kr/ha och TB3 798 kr/ha, vilket är ett ovanligt bra. För tillfället tyder det mesta på fortsatt höga spannmålspriser under 2011. TB2 är positivt ner till en avkastning på 2610 kg/ha (med oförändrad gödsling för normal avkastning). Med dessa förutsättningar ser 2011 lovande ut för spannmålsodling.