dot

Med stöd av

 

LRF

Swedbank

SLU

Driftsplan

Driftsplanen ger en helhetsbild över företaget och en totalbedömning av ekonomin. Här kan du läsa mer om hur driftsplaneringsprogrammet fungerar.

Vid ekonomisk rådgivning till lantbruket sker en bedömning av det aktuella företaget ur olika synvinklar. Denna syftar till att kartlägga företagens ekonomiska förutsättningar för att kunna bestå och utvecklas. Det är viktigt att företagens ekonomiska situation allsidigt kan belysas i en kalkyl.

En driftsplan upprättas för en relativt begränsad period, ca 5-7 år. Den ger en helhetsbild över företaget och en totalbedömning av ekonomin. Lönsamhetsberäkningen vid investeringar skall beskriva företagets möjligheter att bestå på sikt samt i vad mån företagets resurser utnyttjas effektivt.

I driftsplanen görs beräkningar(na) med hänsyn till bland annat aktuella och förväntade investeringar samt lämplig finansiering. Vidare görs en bedömning av de startkostnader eller inkörningskostnader som kan tänkas uppkomma.

Driftsplanen lämpar sig väl som rådgivningsinstrument till exempel i samband med driftsomläggning, företagsanalys, investering och nyetablering.

Även abonnemangen på driftsplanen delas upp i fyra kategorier. För att kunna abonnera på Driftsplan krävs ett Agriwise-abonnemang.

Kundkategori
Årlig abonnemangsavgift
Aktiv partner
30 000 kr
Delpartner
30 000 kr
Myndigheter
20 000 kr
Enskilda företag
8 000 kr
Naturbruksgymnasium
5 000 kr

För abonnemang, kontakta oss agriwise@slu.se

Demo

Presentation av Driftsplan
Program: Powerpoint 2000
Storlek: 1,3 Mb

Manual Driftplan 1.06